Llibre de l'edifici

Eina de suport per a la redacció del llibre de l'edifici segons el Decret 67/2015, de 5 de maig.

Logo del llibre de l'edifici
Documents del llibre de l'edifici

El llibre de l'edifici és l'instrument d'informació de la vida de l'edifici

El llibre s'estructura en diferents apartats oberts en els que s'ha d'arxivar tota la documentació gràfica i escrita de l'edifici, durant tota la seva vida útil.


Edificis d’habitatges de nova construcció o provinents d’una gran rehabilitació

El llibre de l’edifici s’ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió dels habitatges d’un edifici de nova construcció o provinent d’una gran rehabilitació.

Edificis nous

Edificis existents

Edificis d’habitatges existents

El llibre de l’edifici es constitueix a partir de la data de recepció de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici que preveu el Decret 67/2015, de 5 de maig.


Edificis del sector terciari

El llibre de l'edifici s'ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió si l'edifici és de nova construcció o s'hi ha fet una gran rehabilitació.

Edificis del sector terciari
Generació de document PDF

Creació de documents amb tots els apartats del Llibre de l’edifici

El Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges conté desenes d’apartats diferents, tal i com s’especifica al Decret 67/2015, de 5 de maig i la Llei 18/2007, de 28 de desembre. A més el contingut del Llibre de l’edifici varia si es tracta d’un edifici nou o un edifici existent.

Utilitzant l’aplicatiu del Llibre de l’edifici us resultarà més senzill redactar correctament el document sense oblidar cap informació important.

Generació automàtica de les instruccions d’ús i manteniment de l'edifici

El manual d’ús i manteniment és un dels apartats més rellevants del Llibre de l'edifici. S'hi descriuen les instruccions d’ús dels diferents sistemes de l’edifici i les operacions de manteniment que cal realitzar per allargar la vida de l’edifici. Per redactar correctament aquest manual cal fer referència a un gran ventall de documents normatius com el CTE, el RITE o el REBT entre altres.

L’aplicatiu del Llibre de l’edifici us permetrà agilitzar la redacció del manual d’ús i manteniment de l’edifici al crear automàticament les operacions de manteniment en funció de la descripció constructiva de l’edifici.

Operacions de manteniment
Registra't o inicia sessió per començar a utilitzar l'aplicatiu del Llibre de l'edifici.